Derslerimiz

bundesbank-tan-fed-e-uyari-4670837_oBankalarda Aktif-Pasif Yönetimi (Zorunlu)
Prof. Dr. Gülcan Çağıl

Dersin Amacı
Teknolojik yenilikler ve finansal piyasalardaki gelişmeler günümüzde bankaları daha karmaşık risklerle karşı karşıya getirmektedir. Bankalar piyasada rekabet avantajı sağlayabilmek ve düşen kar marjlarını artırabilmek başta olmak üzere sermaye yeterlilikleri ve likidite düzeylerini belirli bir seviyede tutabilmek için risk yönetimine daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Bankaların aktif ve pasiflerinin maruz kaldığı faiz oranı, likidite ve kur riski gibi risklerin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi suretiyle bankaların hedeflediği karlılık oranlarına güven ve likiditeyi göz önünde bulundurarak nasıl ulaşabilecekleri konusu bu ders kapsamında incelenecektir.

Dersin İçeriği
Türk Bankacılık Sektöründe teknolojik yenilikler, yoğun rekabet gibi nedenlerle kar marjlarında önemli daralmalar yaşanması risk konusunun daha iyi incelenmesini gerekli kılmıştır. Bu nedenle, öncelikle Türk Bankacılık Sektörünün genel ekonomik durumu risk, karlılık ve rekabet yapısı açısından analiz edilecektir. Sektörün aktif pasif yapısı ve likidite durumuna ilişkin bilgiler aktarılacaktır. Basel düzenlemeleri kapsamında sermaye yeterliliğinin ölçümlenmesinin yanı sıra likidite, kur, faiz oranı, kredi riski gibi risklerin çeşitli araç ve modellerle tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu kapsamda duration analizi, Gap analizi ve simülasyon teknikleri uygulamadan örneklerle katılımcılara aktarılacaktır.


içerikSermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi (Zorunlu)
Prof. Dr. İclal Atilla

Dersin Amacı
Uluslararası finansal piyasalardaki gelişmelere ve bollaşan fon birikimine bağlı olarak yatırım araçlarının çeşitlerinin artması ve kurumların gelişmesi, yatırım kararı konusunu uzmanlık gerektirecek konuma getirmiştir. Uluslararası bu gelişmelere bağlı olarak Türkiye’de de sermaye piyasası araçları ve kurumlarında baş döndürücü denilebilecek bir gelişme yaşanmaktadır. Sermaye piyasalarında yatırım ortamının dinamik yapısı çeşitli yatırım araçları arasında seçim yapabilmede kullanılan analizler, risk ve verimliliğinin hesaplanmasında birtakım bilgi ve becerilerin varlığını zorunlu kılmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak bu dersin amacı, uzun süreli fonların alınıp satıldığı ve bu fonların yatırıma dönüştürüldüğü sermaye piyasasının tanıtılması, sermaye piyasanın araçları ve bu araçların analizleri ile risk ve verimliliklerinin hesaplamalarının teori ve uygulama ile birlikte aktarılmasıdır.

Dersin İçeriği
Finansal sistem ve sermaye piyasalarının ekonomik ve hukuki açıdan tanıtılması, sermaye piyasası kurum ve işlemlerinin açıklanması, sermaye piyasası araçlarının tanıtılarak risk ve getiri kavramlarının anlatılması, temel finans matematiğine dayalı olarak hisse senedi ve tahvil değerlemesi, temel-teknik analiz ve şirket değerlemesinin açıklanarak, portföy teorisinin tanıtılması oluşturmaktadır.


gettyimages-138709611Dünya Ekonomisinin Güncel Sorunları (Zorunlu)
Prof. Dr. Ahmet Yılmaz

Dersin Amacı
Dünya ekonomisinin güncel gelişmelerini, sorunların tarihsel temellerini ve arka planını da ihmal etmeden tartışmak. Küresel ekonominin hem reel hem de finansal alandaki yeni eğilimlerini ulusal ekonomiye etkilerini de dikkate alarak incelemek. Birey, firma ya da devlet düzeyinde yaşanan iktisadi sorun ve eğilimlerin küresel temellerini araştırmak. Uluslararası ekonomi politikasında veya uluslararası ticarette meydana gelen gelişmelerin Türkiye ekonomisine aktarım kanallarını ortaya koymak. Öğrencilerin global ekonominin sorunları ve bu sorunların kökeni konusunda derinlemesine bilgi sahibi olması ve analiz yeteneğinin gelişimine katkı sağlamak.

Dersin İçeriği
(1) 1973, 2008-2009 gibi dünya ekonomisinin yakın dönem krizlerinin nedenleri, (2) Finansallaşma, sermaye birikimi ve kriz arasındaki ilişkilerin incelenmesi, (3) Dünya ekonomisindeki yapışkan durgunluğun nedenleri, (4) Gelişmiş ülkelerdeki iktisadi durgunluğun gelişmekte olan ülkelere yansımaları, (5) Asya ekonomilerinin performansının küresel yansımaları, (6) Teknoloji ve verimlilikte meydana gelen gelişmelerin global ekonomik performansa etkileri, (7) Dünya ekonomisindeki işsizlik ve uluslararası emek hareketleri ile göçlerin analizi, (8) Uluslararası ilişkiler ve uluslararası siyasetteki gelişmelerin dünya ekonomisine etkileri, (9) Dünya ekonomisinin yönetilebilirliği sorunu, (10) Dünya ekonomisinde kuzey ve güney ülkeleri arasındaki ilişki ve eşitsizliği analizi, (11) Global para ve sermaye piyasaları ile uluslararası ticaretteki yeni eğilimler, (12) Küresel dengesizlikler, kur savaşları, (13) Federal rezerv ve Avrupa merkez bankasının stratejileri ile küresel politika faizi, (14) Küresel gelir bölüşümü sorunu, (15) Dünya ekonomisinin güncel enflasyon/deflasyon dinamikleri, (16) Küresel risk iştahı ve uluslararası sermaye hareketlerindeki güncel gelişmeler.


financial-literacy-state-by-stateDavranışsal Finans ve Finansal Okuryazarlık (Zorunlu)
Prof. Dr. Devrim Dumludağ

Dersin Amacı
Finans piyasalarında oyuncuların karar alma süreci, risk, kazanç ve kayıplara verdiği tepki hakkında öğrencileri donanımlı kılmak, finans piyasalarının temel işleyişi hakkında temel bir bilgi sağlayarak finansal okuryazarlık becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği
Davranışsal iktisat ve davranışsal finans alanlarında yapılan çalışmalarda standart (neoklasik) iktisat modelinin ana yapısı korunarak bilişsel kısıtlara ve sapmalara yönelik varsayımlar üzerinde çalışılmakta, bu varsayımlar revize edilmekte ve ortaya çıkan aykırılıklar alternatif teorilerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmaların pek çoğu “rasyonel insan” varsayımı üzerine odaklanmakta, bu varsayımdaki sapmaları incelemektedirler. Günümüzde davranışsal iktisadın, iktisat teorilerinin varsayımlarını daha gerçekçi psikolojik temellere oturtarak standart iktisat teorilerinin açıklama gücünü arttırdığı yönündeki görüş büyük bir çoğunluk tarafından kabul görmektedir. Buradan hareketle psikolojik temeller üzerine kurulu varsayımların ve modellerin (teorilere derinlik kazandırarak) ekonomik davranışları daha sağlıklı analiz edeceğine, daha güçlü tahminlerde bulunulabileceğine ve daha iyi iktisat politikalarının ortaya çıkabileceğine inanılmaktadır. Bu derste klasik dönemden günümüze iktisat ve psikoloji arasındaki bazen güçlenen, bazen kopma noktasına gelen ilişki incelenmektedir. Derste deneysel iktisattan, mutluluk ekonomisine; davranışsal oyun teorisinden, nöro-iktisat alanına kadar çeşitli konular incelenecektir.


city1Finansal Piyasalar ve Endüstriyel Organizasyon (Zorunlu)
Prof. Dr. Murat Çokgezen

Dersin Amacı
Bu dersin hedefi öğrencilerin finansal kurumların ve piyasaların iş hayatında oynadıkları rolün anlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ayrıca finansal piyasalar, finansal kurumlar ve ülke ekonomisi arasındaki bağlantıların anlaşılmasına yardımcı olacak temel finans ve ekonomi bilgisinin verilmesi hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği
Finansal piyasalar kısmında faiz oranlarının vade yapılarını, hisse senetlerini, türev araçlarını ve döviz kurlarını öğreneceğiz. Kurumlar kısmında ise ticari bankaları, yatırım bankalarını, yatırım fonlarını ve Merkez Bankası sistemini ve bunların ekonomideki rolünü öğreneceğiz. Ders tamamlandığında öğrencilerin; (1) Faiz oranları ve vade ilişkisi, (2) Hisse fiyatlaması ve etkin piyasalar hipotezi, (3) Banka bilançosunun mantığı ve bankaların riskleri nasıl idare ettiği, (4) Sigorta, yatırım fonu ve yatırım bankacılığı, (5) Merkez Bankası ve bankanın kullandığı araçların ekonomiyi nasıl etkilediği, (6) Döviz kurunun nasıl belirlendiği gibi konularda fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir.


devlet-butcesiKamu Kesimi Finansmanı (Zorunlu)
Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz

Dersin Amacı
Ekonomide kamu kesiminin varlık gerekçelerini, kaynak kullanımında etkinlik, gelir bölüşümünde adalet, ekonomik istikrar ve ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesine yönelik kamu harcama ve gelirleri başka bir deyişle bütçenin yerine getirdiği işlevleri irdelemek. Kamu harcamaları, vergileme ve kamu borçlanmasının ekonomide harcama ve gelir akımları ve buna dayalı finansal piyasalar üzerinde meydana getirdiği etkiler hakkında bilgi birikimi sağlamak. Kamusal finansmanda kullanılan araçlar ve bunların ekonomik etkilerini ortaya koymak. Kamusal finansman sorunlarını OECD ve gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.

Dersin İçeriği
Kamu kesiminin özellikleri, kamu kesimince üretilen mal ve hizmetler ve özellikleri, finansman yöntemleri. Kamu kesimi üretici birimlerinin gelirleri ve bütçeleri. Kamu kesimi faaliyetlerinin ekonomide kaynak kullanımında etkinlik, istikrar, büyüme ve gelir dağılımında adaletin sağlanması bakımından önemi. Kamu kesimince üretilen mal ve hizmetler, özellikleri, kamu kesimince üretilme gerekçeleri, bunların finansmanında kullanılan yöntem ve araçlar. Kamu kesimi açığının finansmanında kullanılan araçlar olan vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile borçlanma ve para basımının mali piyasalar ve reel ekonomi üzerindeki etkileri. Vergi yükü dağılımının; toplam olarak, gelir vergileri, mal ve hizmet üzerinden alınan vergiler ve servet vergileri bakımından OECD ülkeleri ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Kamusal finansman sorunu olarak kayıt dışı ekonomik faaliyetler. Mahiyeti, kapsamı, sebepleri ve sonuçları ile Türkiye’de ve çeşitli dünya ülkelerinde boyutlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Türkiye’de kamusal finansman ve sorunlarının OECD ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırmalı analizini yapmak.


riskSigorta İşletmelerinde Risk Yönetimi (Zorunlu)
Doç. Dr. Özgür Akpınar

Dersin Amacı
Sigortacılık ve risk konularında öğrenciyi donanımlı kılmak için finansal piyasalarda risk ve sigortacılık üzerine ayrıntılı incelemeler yapmak.

Dersin İçeriği
Finansal piyasalarda ve sigorta şirketlerinde: (1) Risk kavramı, risklerin sınıflandırılması, (2) Teknik riskler, finansal (mali riskler),teknik olmayan riskler, (3) Risk yönetim teknikleri, (4) Risk politikaları, prim, reasürans, varlık, güvence, (5) Risklerin fiyatlandırılması, (6) Fiyatlandırma stratejileri, (7) Satınalma ve birleşmeler, (8) Katastrofik riskler-doğal afet riskleri yapısı, (9) Doğal afet risklerinin yönetimi ve risk yönetim uygulamaları, (10) Sermaye piyasası ürünleri ile doğal afet risklerinin yönetimi.


1447079994527Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları (Zorunlu)
Prof. Dr. Ahmet Yılmaz

Dersin Amacı
Türkiye ekonomisinin büyüme-kalkınma , işsizlik, enflasyon, ödemeler dengesi, bölgelerarası gelişmişlik farkları, gelir eşitsizliği gibi kritik güncel sorunlarını ve bunların nedenlerini incelemek. Öğrencilerin gündelik yaşamlarını da büyük ölçüde etkileyen ulusal ekonomik sorunların nedenleri ve çözüm alternatifleri konusunda entelektüel donanımlarını ve analiz yeteneklerini geliştirmek. Dünya ekonomisiyle Türkiye ekonomisi arasındaki ilişkileri ortaya koymak. Uluslararası ve ulusal siyasal gelişmeler ile iktisadi gelişmeler arasındaki bağlantıları incelemek.

Dersin İçeriği
(1) Ödemeler bilançosu ve cari işlem açığının analizi, (2) Cari işlemler açığın nedenleri ve çözüm yolları, (3) Avrupa ve Dünya ekonomilerinin durgunluğunun ulusal ekonomiye yansımaları, (4) Federal Rezerv ve Avrupa Merkez Bankası’nın politikalarının Türkiye ekonomisine yansımaları, (5) Küresel risk iştahındaki gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri, (6) Uluslararası sermaye hareketlerindeki dalgalanmaların Türkiye ekonomisine etkileri, (7) Küresel kur ve parite değişimlerinin etkileri, (8) Ortadoğu’daki gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri, (9) Rusya ile ilişkilerdeki gelişmelerin ekonomiye yansımaları, (10) Türkiye’de iktisadi büyümenin güncel dinamikleri, (11) Türkiye’de istihdam ve işsizlik, (12) İşsizliğin nedenleri ve çözüm alternatifleri, (13) Türkiye’de gelir uçurumu ve sonuçları, (14) Türkiye’de bölgelerarası gelişmişlik farkları ve çözüm alternatifleri, (15) Ulusal siyasetteki gelişmelerin ekonomiye etkileri, (16) Kamu bütçesi ve borç dinamikleri, (17) TCMB politika stratejileri, (18) Türkiye’de gelirler politikası, (19) Türkiye ekonomisinin sektörel analizi.


image28Uluslararası Finansal Yönetim (Zorunlu)
Prof. Dr. Emin Avcı

Dersin Amacı
Dünya ekonomisi, küreselleşmenin de etkisiyle cok hızlı bir biçimde değişim göstermektedir. Uluslararası ortamda bu hızlı değişime anında ayak uydurabilmek oldukça zordur ve finansal kararları daha da karmaşık ve riskli hale getirmektedir. Bu dersin amacı cok uluslu şirketlerde yönetici konumunda çalışan ya da çalışmayı hedefleyen öğrencilerimizi böyle bir belirsizlik ortamında finansal piyasalari, kurumları ve araçları tanıyarak çok uluslu şirketlerin finansal isleyişleri hakkında fikir yürütebilecek, şirketlerin karşılastığı finansal zorluklar karşısında çözüm önerileri getirebilecek ve finansal yönetimin temel teorik konularını örnekler ve vaka sunumları yardımıyla pekiştirerek pratiğe dökebilecek bilgi seviyesine getirebilmektir.

Dersin İçeriği
Çok uluslu şirketlerin finansal işleyişleri, şirketlerin karşılastığı finansal zorluklar karşısında çözüm önerileri ve finansal yönetimin temel teorik konuları.


merkez-bankasi-dan-altin-vurus--3658380Para Politikaları ve Merkez Bankacılığı (Zorunlu)
Prof. Dr. Devrim Dumludağ

Dersin Amacı
Para politikaları ve merkez bankacılığı konularında öğrencileri donanımlı kılmaktır.

Dersin İçeriği
Değişen koşullar karşısında Merkez Bankasının amaçlarında ve fonksiyonlarında değişim, Merkez Bankası ve para programları, Merkez Bankası uygulamalarının finansal kesime etkileri incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde ana akım iktisadi okulların (Klasik, Neoklasik analiz ve Keynesyen modeller ve Monetarist görüş) para politikalarına yönelik analizlerini incelemektir. Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde para politikalarının nasıl işlediği incelendikten sonra iktisat okullarının para politikasına bakışlarında nerelerde farklılaştıkları ortaya konacaktır. İkinci bölümde Merkez Bankası ve para politikaları ile ilgili dünyadan ve literatürden örnekler incelenecek ve son bölümde sunumlar gerçekleşecektir.


ThesesStackBlueDönem Projesi (Zorunlu)

Dersin Amacı
Öğrencilerin danışmanları ile birlikte belirledikleri ve öğrencilerin kariyer hedeflerine uygun bir konuda proje hazırlamalarıdır. Proje çalışması ile öğrencilerin bilimsel araştırma ve yazma ve raporlama yapma disiplini ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. Proje çalışmaları, tezli yüksek lisan ve doktora hedefleyen öğrenciler için de bir tecrübe oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği
Öğrencilerin bir öğretim üyesi rehberliğinde, belirledikleri bir konuda literatür araştırmasında sonra özgün bir proje hazırlamaları beklenmektedir.


booksAraştırma Teknikleri (Seçimlik)

Dersin Amacı
Araştırma teknikleri ve yöntemleri üzerine öğrenciye donanım kazandırmaktır.

Dersin İçeriği
Bilim ve analitik düşüncenin tanımı, raporlama süreci, raporlamada alt kategoriler ve içerik, dipnot alıntı ve kaynakça gösteriminin kuralları incelenmektedir.


Economy-and-Banking-Current-AffairsBankacılık Uygulamaları (Seçimlik)

Dersin Amacı
Bankacılıktaki güncel olay ve konuları ele almaktır.

Dersin İçeriği
Konular, bankalardaki uygulamalar ve bankacılık sektöründe ön plana çıkan hususlar dikkate alınarak seçilmiştir. Öğrencilerin, bankacılık mevzuatına hakim olmaları, bankacılık uygulamalarını  eleştirel ve karşılaştırmalı olarak tartışarak, analiz yeteneği elde etmeleri ve gelişmeleri yorumlamaları hedeflenmektedir.


Personal-Branding1Finans Piyasalarında Firma Davranışları (Seçimlik)

Dersin Amacı
Finansal sektördeki firmaların davranışlarını mikro ekonomik açıdan analiz etmektir.

Dersin İçeriği
Firma davranış teorisi, rekabetçi ve eksik rekabet piyasalarının analizi, oyun teorisi, asimetrik enformasyon, belirsizliğin karar birimlerinin davranışları üzerine etkisi bankacılık, sigortacılık, uluslararası finans alanlarında firma davranışları ve finans piyasalarından uygulamalar.


Bank_of_England_Charter_sealing_1694Finans Tarihi (Seçimlik)

Dersin Amacı
Türk finans tarihi konusunda öğrencilere donanım kazandırmaktır.

Dersin İçeriği
Finansal tarih üç konu üzerinde odaklanmaktadır: (1) Finansal kurumlar, (2) Finansal sistem ve (3) Finansal organizasyon.


borsaFinansal Piyasalar (Seçimlik)

Dersin Amacı
Uluslararası finansal piyasaların yapısı hakkında öğrenciyi donanımlı kılmaktır.

Dersin İçeriği
Ulusal ve global finansal piyasalar; bankacılık sektörü, para piyasaları, borsalar, tahvil piyasaları, sigorta piyasaları, döviz piyasaları ve uluslararası menkul varlık piyasalarının yapısı ve organizasyonu ile bu piyasaların düzenlenmesine yönelik müdahaleler.


currency-exchange11Global Makro İktisat I (Seçimlik)

Dersin Amacı
Global makro iktisadi gelişmelerin teorik olarak ele alınması ve analizidir.

Dersin İçeriği
Küresel makro iktisada giriş, uluslararası parasal konular, döviz piyasaları, kurlar, iç ve dış denge, arbitraj, vadeli değişim, spekülasyon, ödemeler dengesi, açık ekonomide makro iktisadi değişkenler, faiz oranları, sermaye hareketleri.


IMF-2383Global Makro İktisat II (Seçimlik)

Dersin Amacı
Global makro iktisadi gelişmelerin teorik olarak ele alınması ve analizidir.

Dersin İçeriği
Finansal krizler, uluslararası para sistemi, esnek kur sistemi ve küresel borç problemi, uluslararası para sisteminin iyileştirilmesi, sermaye hareketleri ve gelişmekte olan piyasalar.

Reklam